Plan upravljanja otpadom

plan

U okviru konsultantskih usluga Green Group vrši izradu Plana upravljanja otpadom i uslugu vođenja dnevne evidencije. Obaveza i odgovornost proizvođača otpada po Zakonu o upravljanju otpadom je da na osnovu Člana 26. – „sačini Plan upravljanja otpadom iz člana 15. ovog zakona. Vodi evidenciju o otpadu koji nastaje, koji se predaje ili odlaže. Omogući nadležnom inspektoru kontrolu nad lokacijama, objektom, postrojenjima i dokumentacijom“.

Proizvođač otpada dužan je da sačini Plan upravljanja otpadom i organizuje njegovo sprovođenje, ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada (otpadna ulja, električni i elektronski otpad, otpadne hemikalije…)

Plan upravljanja otpadom sadrži sve zakonom propisane norme a naročito dokumentaciju o otpadu, mere koje se preduzimaju, postupke i načine razdvajanja, način skladištenja, tretmana i odlaganja otpada. Plan o upravljanju otpadom takođe sadrži i mere zaštite od požara i eksplozije, kao i mere zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

U Zakonu o upravljanju otpadom navodi se i da će se kazniti novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara za privredni prestup privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, ako obavlja poslove bez plana upravljanja otpadom ili ne vrši njegovo ažuriranje u propisanom roku.